Algemene voorwaarden

 1. Facturen dienen uiterlijk op de vervaldag vermeld op de faktuur te worden betaald per overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Andere manieren van betaling dienen voorafgaandelijk uitdrukkelijk te worden goedgekeurd door Marie Hélène de Cannière. Eventuele bankkosten worden door de klant gedragen.
 2. Klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan Marie Hélène de Cannière, binnen vijf werkdagen na de levering van de dienst. Het indienen van een klacht kan geenszins de opschorting van de betalingsverplichting van de klant inhouden.
 3. Gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag houdt geen protest in. Formeel protest dient aangetekend te worden betekend zoals hierboven onder punt 2 besproken.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de klant het aanbod van Marie Hélène de Cannière aanvaardt en deze laatste bevestigt dat de bestelling van de klant uitgevoerd kan worden. Indien de klant het aanbod van Marie Hélène de Cannière aanvaardt, aanvaardt hij eveneens uitdrukkelijk de algemene en bijzondere voorwaarden van Marie Hélène de Cannière.
 5. Elk aanbod en elke offerte van Marie Hélène de Cannière zijn louter informatief en kunnen geenszins een verbintenis inhouden voor Marie Hélène de Cannière, zolang deze laatste de aanvaarding van het aanbod door de klant niet bevestigd heeft. Aanbiedingen en offertes zijn maximum een maand geldig, behoudens specifieke geldigheidsduur vermeld op de aanbieding of offerte.
 6. Bij niet-betaling uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag, is vanaf de vervaldag, per begonnen maand, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per maand van het factuurbedrag verschuldigd, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 150) als schadebeding, bovenop een administratieve kost van € 10. De laattijdige betaling van het bedrag in hoofdsom houdt geen kwijtschelding in van de voormelde extra kosten.
 7. In geval van wanbetaling, insolventie of faillissement in hoofde van de klant, zijn alle openstaande schulden van de klant onmiddellijk opeisbaar, zelfs de schulden die voortvloeien uit niet-vervallen facturen. Desgevallend behoudt Marie Hélène de Cannière zich het recht voor de lopende en toekomstige prestaties voor onbepaalde tijd op te schorten, onverminderd haar recht om onmiddellijke betaling te vorderen voor de opgeschorte werkzaamheden en leveringen.
 8. Marie Hélène de Cannière kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een dienst niet geleverd, dan wel te laat geleverd wordt door een geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: geen of laattijdige aanlevering door een leverancier van Marie Hélène de Cannière, elektriciteitspannes, epidemieën, pandemieën, overstromingen, stakingen, lock-outs, hardship, gebrekkige of onmogelijke toegang tot het internet of telecomnetwerk en defect rollend materieel. Marie Hélène de Cannière kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit onjuiste instructies van de klant.
 9. Marie Hélène de Cannière is gebonden door het beroepsgeheim. Ze zal alle door de klant beschikbaar gestelde en niet publiek toegankelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Haar aansprakelijkheid kan echter niet worden ingeroepen voor verlies of beschadiging van ter beschikking gestelde documenten of informatie, behoudens kwaad opzet of grove schuld. Verder kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot persoonlijke of vertrouwelijke gegevens wanneer die toegang werd verkregen buiten haar medeweten of op een manier die buiten haar controle valt.
 10. Indien Marie Hélène de Cannière om welke reden dan ook aansprakelijk wordt geacht voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de factuur, de offerte of, bij gebreke daaraan, het voorziene factuurbedrag.
 11. Marie Hélène de Cannière verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 na te leven. In het bijzonder verwerkt ze enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De betrokkene heeft het recht om Marie Hélène de Cannière te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, dit laatste enkel op voorwaarde dat de verwerking van de persoonsgegevens geen ander legitiem doel heeft.
 12. Het Belgische recht is van toepassing op alle bestellingen en geleverde diensten.
 13. De eventuele aankoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 14. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 15. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Enkel de Nederlandstalige versie van onderhavige algemene voorwaarden zal aangewend worden ter interpretatie.

Systemische workshops en coaching, reflexologie

 1. Er geldt enkel een middelenverbintenis. Marie Hélène de Cannière verbindt zich ertoe een dienst aan te bieden die in de sector wordt aanvaard als redelijk en professioneel.
 2. De data van workshops en individuele afspraken worden zowel door Marie Hélène de Cannière als door de deelnemer/cliënt gerespecteerd, tenzij in geval van overmacht.
 3. Noch Marie Hélène de Cannière, noch de deelnemer/cliënt kunnen aanspraak maken op enige schadevergoeding indien een workshopmoment/afspraak verplaatst dient te worden om te garanderen dat die in de best mogelijke omstandigheden kan doorgaan.
 4. Het inschrijvingsgeld voor workshops/workshopreeksen dient vooraf betaald te worden op de bankrekening vermeld op de betalingsuitnodiging/faktuur. Mits uitdrukkelijke toestemming van Marie Hélène de Cannière kan de betaling ook bij de start van de workshop/workshopreeks gebeuren, hetzij in contanten, hetzij via Payconiq.
 5. Individuele afsprakenreeksen dienen vooraf betaald te worden op de bankrekening vermeld op de betalingsuitnodiging/faktuur. Mits uitdrukkelijke toestemming van Marie Hélène de Cannière kan de betaling ook bij de start van de afsprakenreeks gebeuren, hetzij in contanten, hetzij via Payconiq.
 6. Enkel in geval van overmacht kan in onderling overleg tussen de deelnemer/cliënt en Marie Hélène de Cannière (een deel van) een workshop(reeks)/afsprakenreeks worden teruggestort.
 7. Losse, individuele afspraken worden op het einde van de afspraak betaald, hetzij in contanten, hetzij via Payconiq. De cliënt ontvangt hiervoor een betalingsbewijs. Indien gewenst, kan een faktuur worden nagestuurd.

Up ↑